Informacja dla rolników w sprawie obowiązku zgłaszania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii ubojów zwierząt gospodarskich na użytek własny

  • Drukuj

Co to jest ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny?


Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny może mieć miejsce na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane lub w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane i dotyczy zwierząt z gatunków: bydło (cielęta w wieku do szóstego miesiąca życia), owce, kozy i świnie.

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju, może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży.

 

Obowiązki rolnika związane z ubojem zwierząt gospodarskich na użytek własny.

Zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt w gospodarstwie, posiadacz zwierzęcia (gdy ubój jest prowadzony w gospodarstwie, w którym zwierzę jest utrzymywane) lub prowadzący gospodarstwo (gdy ubój jest prowadzony w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane) obowiązany jest poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Ponadto, posiadacz zwierzęcia ma obowiązek złożenia, w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na właściwym formularzu lub za pośrednictwem sieci Internet, zgłoszenia uboju zwierzęcia w gospodarstwie. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni w przypadku świń oraz w terminie 7 dni w przypadku bydła, owiec i kóz, od dnia, w którym ubój miał miejsce. W przypadku zgłoszeń ubojów dotyczących bydła do zgłoszenia należy dołączyć paszporty bydła. Dokonując zgłoszenia posiadacz potwierdza zgodność danych zamieszczonych na zgłoszeniu ze stanem faktycznym. Prawidłowe oraz terminowe dokonywanie zgłoszeń umożliwia ustalenie skąd pochodzi zwierzę i gdzie było przemieszczane.

W przypadku, gdy ubój na użytek własny ma miejsce w innym gospodarstwie niż gospodarstwo, w którym zwierzę jest utrzymywane, przemieszczenie zwierzęcia do miejsca uboju powinno być odnotowane w Centralnej Bazie Danych Sytemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz w paszporcie zwierzęcia.


Dlaczego zgłaszanie uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny jest ważne?


Informacja ta stanowi ważny element unijnego systemu gwarantującego skuteczne zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów. Umożliwia swobodny dostęp zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw członkowskich Unii Europejskiej, jak także krajów trzecich.

Produkcja mięsa przeznaczonego na użytek własny, tj. pozyskiwanie mięsa z utrzymywanych w gospodarstwie zwierząt, wiąże się z dodatkowymi czynnościami weterynaryjnymi, m.in. koniecznością przeprowadzenia badania w kierunku włośnicy, w przypadku świń oraz zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka, w przypadku cieląt (do szóstego miesiąca życia), owiec i kóz.


Dbaj o bezpieczeństwo żywności spożywanej przez Ciebie i Twoich bliskich.Źródło: Główny Inspektorat Weterynarii

 

Lista Urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania mięsa na terenie powiatu człuchowskiego

 

Lp. Obszar działania Nazwisko, imię
Urzędowego Lekarza Weterynarii
Adres telefon kom./ stacj.
1 Czarne Mielewczyk Henryk Czarne, ul. Strzelecka 2d 606790134 / (59)-8332280
2 Człuchów Drezner Marek Człuchów, ul. Szczecińska 17 604057668 / (59)-8343317
3 Człuchów Sosnowski Andrzej Człuchów, ul. Szczecińska 17 694455771 / (59)-8343317
4 Człuchów Spieszny Józef Człuchów, ul. Sienkiewicza 1m 502325905 /(59)- 8343602
5 Debrzno Sarota Stanisław Debrzno, ul. Królewska 12 502234701 / (59)-8335369
6 Przechlewo Szumski Marek Przechlewo, ul. Dworcowa 27/1 606814987 / (59)-8334339
7 Przechlewo Matysik Maciej Przechlewo, ul. Dworcowa 27/1 883342341 / -
8 Rzeczenica Przygodzki Adam Rzeczenica , ul. Leśna 17 660411455 / (59)-8331716

 

Pracownia badania mięsa na obecność włośni nr U-04

ul. Szczecińska 17, Człuchów

tel. 59 / 834 11 22

 

Koszt badania*:

- świnia - 11,00 zł

- dzik - 20,00 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U. 2013 poz. 388 - tekst jedn.)