Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

HPAI - Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW PODTYPU H5N8

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u dzikich ptaków  w woj. zachodniopomorskim oraz  państwach członkowskich UE   istnieje realne zagrożenie wystąpienia tej choroby na terytorium  województwa pomorskiego.

 Wirus ptasiej grypy może się charakteryzować następującymi cechami:

Wirus ptasiej grypy może się charakteryzować następującymi cechami:

1.   wysoki stopień zaraźliwości (choroba rozwija się w stadzie bardzo szybko);

2.   umiarkowana śmiertelność;

3.   występowanie objawów niespecyficznych takich jak:

 -  apatia,
-  zmniejszone pobieranie paszy i wody,
-  spadek produkcji.

   Potencjalnym źródłem zakażenia mogą być dzikie ptaki wędrowne, bytujące w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Stąd też należy pamiętać, że przyczyną pojawienia się zakażenia może być nieodpowiednie zabezpieczenie przed ich dostępem paszy i ściółki oraz obiektów, w których utrzymywany jest drób.

 

NAJBARDZIEJ WRAŻLIWE SĄ INDYKI I KURY.

GĘSI I KACZKI,  W ZNACZNIE MNIEJSZYM STOPNIU.

 

U DROBIU MOŻLIWY RÓWNIEŻ PRZEBIEG BEZOBJAWOWY.

W związku z powyższym, jako hodowcy drobiu powinni Państwo podjąć działania mające na celu aktywną ochronę swoich ferm przed możliwością zakażenia wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

Do działań takich należy zaliczyć:

1.     Zabezpieczenie obiektów na fermach przed dostępem dzikich ptaków, w  celu uniemożliwienia im kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą. Dotyczy to w szczególności ferm zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych.

2.     Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji, celem uniknięcia wprowadzenia na fermę wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, przez osoby mające bezpośredni kontakt z utrzymywanym drobiem (hodowcy oraz zatrudniony personel).

3.     Bezwzględne przestrzeganie zakazu wprowadzania na fermy osób nieupoważnionych.

4.     Sprawdzanie przez hodowców wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów.

5.     Niezwłoczne informowanie Powiatowych Lekarzy Weterynarii o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej.

 Gdańsk,  listopad  2016 r.     Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku

 

 

Charakterystyka choroby i zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków. Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka.

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, sprzęt i środki transportu.

Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty (jaja) może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma większego znaczenia. Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

 

ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OGNISKA GRYPY PTAKÓW NA TERYTORIUM POLSKI

Wprowadza się zakaz:

 • utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni;
 • przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków na targowiskach;
 • pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;
 • przetrzymywania kaczek i gęsi z innym drobiem.

 

Informacje dla drobnotowarowych hodowców drobiu - chów przyzagrodowy:

Zaleca się:                                                             

 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

 

Informacje dla hodowców gołębi pocztowych:

W przypadku wystąpienia choroby na terytorium Polski  wprowadza się zakaz:

 • przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków na targowiskach;
 • wypuszczania gołębi z gołębników w celu oblatywania;

Zaleca się:

 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

 

Informacje dla przemysłowych producentów drobiu:

Zaleca się:

 • unikanie czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • rozłożenie przed wejściami do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających; rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

 

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować

wzrost zagrożenia chorobą oraz konsekwencje prawne.

 

Inspekcja Weterynaryjna informuje, że wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do rzeźni, są zawsze obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w rzeźniach drobiu. Inspekcja Weterynaryjna zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia ptasią grypą, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów (poddanych obróbce termicznej).

 

Ulotka dotycząca HPAI do pobrania >>>>>