Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności urzędowych zleconych w ramach wyznaczenia na rok 2019 na obszarze powiatu człuchowskiego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Człuchowie stosownie do treści  art. 16 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U z 2018 poz. 1557)  informuje, iż poszukuje lekarzy weterynarii oraz osoby  posiadające kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, do wykonywania czynności  urzędowych zleconych w ramach wyznaczenia na rok 2019 na obszarze powiatu człuchowskiego  w poniższym zakresie:

 

1 . Prowadzenie badań rozpoznawczych;
2. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu, sprzedaży  zwierząt, targowiskami, wystawami , pokazami, konkursami zwierząt;
3. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw  zdrowia;
4. Badanie zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawianie świadectw zdrowia;
5. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym przeprowadzanie badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
6. Badanie zwierząt łownych;
7.  Pobieranie próbek do badań;
8. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni;
9. Wykonywanie czynności pomocniczych.

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe weterynaryjne/ z wyjątkiem  pkt. 9/;

- znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych;

- obowiązkowość;

- zdolności organizacyjne;

- posiadanie prawa jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)     kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie ( dyplom),

2)     oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3)     życiorys, list motywacyjny, podanie

4)     kopia zaświadczenia o odbyciu 3- miesięcznego stażu w rzeźni wyznaczonej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,

5)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6)     oświadczenie kandydata  o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

7)     aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania prac na stanowisku: lekarz weterynarii,

8)     aktualne zaświadczenie  lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o zdolności do wykonywania pracy w procesie produkcji i w obrocie żywnością( ubiegający się o wyznaczenie w rzeźni lub przetwórstwie mięsa)

9)     aktualne zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonego badania okulistycznego (ubiegający się o wyznaczenie w rzeźni lub przetwórstwie mięsa)

10)  aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla pracowników,

11)  aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą okręgową rade lekarsko-weterynaryjną o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

12)  kopię zaświadczenia o odbyciu kursu wytrawiania w Puławach.

13)  aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek:

a/ z ZUS – dla osób prowadzących działalność gospodarczą

b/ od pracodawcy – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

c/ od innego pracodawcy – dla osób wykonujących umowy zlecenia na rzecz innego zleceniodawcy.

        14.  prawidłowo wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego.

Lokalizacja: teren powiatu człuchowskiego

Szczegółowy zakres, terminy i miejsca wykonywania czynności zostaną określone w decyzjach i umowach na ich wykonywanie.

Termin realizacji: 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.

Informacja o sposobie i terminie udostępniania i składania wniosków:

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów do dnia  2  listopada 2018 r. w

siedzibie urzędu  lub drogą pocztowa na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Człuchowie ul.

Szczecińska 17, 77-300  Człuchów.

Wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w biurze  Powiatowego Inspektoratu w Człuchowie  pod numerem  telefonu 59 83 411 22.

Termin rozpatrywania wniosków:

Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 7  dni od daty zakończenia przyjmowania.

 

Człuchów: 12.10.2018 r.